Verkoopvoorwaarden

1 - INLEIDING

 1. ‘DJP - De Hoop’, ‘wij’ of ‘onze’ is DJP - De Hoop B.V.; ‘u’ of ‘uw’ is iedereen aan wie wij goederen of diensten leveren (‘leveren’); en ‘ons’ is DJP - De Hoop en u.
 2. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77222245 en ons bedrijfsadres is Harderwijkerweg 41, 6961 GH Eerbeek.
 3. Wij hebben een offerte opgesteld (‘Offerte’). Als u die Offerte aanvaardt, dan doet u een aanbod om de in de Offerte gespecificeerde levering te kopen krachtens deze leveringsvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’). Een door u gedaan aanbod wordt slechts beschouwd als zijnde door DJP - De Hoop aanvaard als wij via een schriftelijke overeenkomst bevestigen om die levering uit te voeren (de ‘Bevestiging’) of als wij starten met het uitvoeren van de levering, waarbij dan een overeenkomst voor de levering krachtens deze Voorwaarden tot stand komt. Deze Voorwaarden (zoals eventueel specifiek gewijzigd in de Offerte en/of de Bevestiging) worden zowel in de Offerte als in de Bevestiging opgenomen en bepalen het volgende:
  • een specificatie van de levering (zo niet, dan is onze Standaardspecificatie van toepassing);
  • de overeengekomen prijs (de ‘Prijs’); en
  • de bezorg- of ophaalgegevens.
 4. De Bevestiging en deze Voorwaarden (samen de ‘Overeenkomst’) vormen onze hele overeenkomst voor de levering, en vervangen elke eventuele eerdere overeenkomst tussen u en ons in verband met de levering. Als er tegenstrijdigheid bestaat tussen de delen van de Overeenkomst, heeft de Bevestiging voorrang op de Voorwaarden. Elke wijziging in de Overeenkomst is slechts geldig ze schriftelijk wordt vastgelegd en ze wordt ondertekend door onze gemachtigde vertegenwoordiger of als onze gemachtigde vertegenwoordiger schriftelijk met de wijziging akkoord gaat.
 5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen ons wordt overeengekomen, zijn deze Voorwaarden van toepassing op alle contracten tussen ons, met inbegrip van alle contracten die in de toekomst worden gesloten, en zijn alle andere voorwaarden uitgesloten die eventueel zijn opgenomen in een offerte, catalogus, prijslijst, order, kennisgeving of enig ander document (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorwaarden die u van toepassing acht in het kader van een kooporder, orderbevestiging of andere correspondentie of documentatie).
 6. Elke partij gaat ermee akkoord dat zij geen rechtsmiddelen kan gebruiken met betrekking tot verklaringen, voorstellingen, verzekeringen of garanties (onbedoeld of uit onoplettendheid gedaan) die niet in de Overeenkomst staan vermeld. Elke partij stemt ermee in dat zij geen vordering kan instellen wegens een onbedoeld of uit onoplettendheid gegeven onjuiste voorstelling van zaken of verklaring die is gebaseerd op een verklaring in de Overeenkomst.

 

2 - ANNULERING EN WIJZIGING

 1. U kunt uw bestelling op elk moment vóór de levering van de goederen annuleren, uitstellen of wijzigen. In dat geval bent u aan DJP - De Hoop op eerste verzoek een redelijke annuleringsvergoeding verschuldigd, waarbij rekening wordt gehouden met al het werk die wij op grond van de Overeenkomst hebben verricht, alle kosten die wij hebben gemaakt, alle kosten die wij zullen moeten betalen, en onze gederfde winst.
 2. Als u DJP - De Hoop vraagt uw bestelling te wijzigen en met DJP - De Hoop een passende wijziging in de prijs en in de leveringstermijn overeenkomt, gaan wij ermee akkoord de levering overeenkomstig deze wijzigingen uit te voeren, op voorwaarde dat onze gemachtigde vertegenwoordiger daartoe schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Wij kunnen de Prijs wijzigen met een bedrag dat voldoende is om een aanzienlijke stijging te dekken in de kosten van materialen of andere kosten die wij maken om uw bestelling uit te voeren. Wij kunnen ook geschikte alternatieve materialen gebruiken zonder u daarvan in kennis te stellen. Mocht een dergelijke vervanging echter tot vertraging leiden, dan zullen wij u op de hoogte stellen van de vertraging die de uitvoering van uw bestelling naar verwachting zal oplopen. Als wij niet in staat zijn uw bestelling binnen een redelijke termijn uit te voeren omdat de materialen niet beschikbaar zijn om redenen waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, kunnen wij de bestelling annuleren zonder dat wij tegenover u enige verdere verplichting hebben.

 

3 - PRIJS

 1. Tenzij anders vermeld, moet u boven op de Prijs het volgende betalen:
  • alle toepasselijke btw (of het equivalent daarvan), invoer- of uitvoerrechten en alle andere belastingen, tarieven en toeslagen van welke aard dan ook, die nu of in de toekomst (direct of indirect) geheven of opgelegd worden in enig land of gebied met betrekking tot de verkoop, de levering, de bezorging of het gebruik van de goederen en/of diensten; en
  • de kosten van verpakking, vervoer en verzekering, (‘Kosten’).
 2. Tenzij anders overeengekomen wordt in de Offerte of de Bevestiging, is de Prijs de Prijs die geldt op de datum waarop de desbetreffende goederen aan u worden verzonden.

 

4 - BETALING

 1. U ontvangt van ons een factuur zodra de goederen zijn verzonden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient u de factuur te betalen binnen dertig dagen na ontvangst ervan (vervaldatum), zonder verrekening, inhouding of tegenvordering van welke aard dan ook. Als u een klacht heeft tegen DJP - De Hoop, dient u DJP - De Hoop daarvan onmiddellijk in kennis te stellen en alle redelijke inspanningen te leveren om het geschil in der minne op te lossen.
 2. Wij zijn niet verplicht goederen aan u te leveren zolang u nog een achterstallige betaling hebt met betrekking tot deze of een andere overeenkomst die wij of een andere Onderneming van de Groep De Jong Verpakking (hieronder gedefinieerd) met u hebben.
 3. Als u te laat betaalt of in gebreke bent, kunnen wij u vertragingsrente in rekening brengen tegen het wettelijk percentage als bepaald in artikel 6:119a van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek vanaf de datum waarop de betaling verschuldigd was tot de datum waarop de betaling is gedaan, en u tevens alle kosten aanrekenen die wij maken om de openstaande betaling in te vorderen.
 4. Als u met meer dan één betaling in gebreke bent, worden alle aan ons verschuldigde betalingen onmiddellijk opeisbaar.
 5. Wij kunnen ook naar eigen goeddunken eisen dat u toekomstige bedragen vooruitbetaalt, of kunnen een zekerheid eisen voor een betaling, voordat wij beginnen of voortgaan met het leveren van een bestelling.
 6. Wij kunnen eventuele door u aan DJP - De Hoop of een Onderneming van de Groep De Jong Verpakking verschuldigde bedragen verrekenen met door DJP - De Hoop aan u verschuldigde bedragen. ‘Onderneming van de Groep’ betekent, met betrekking tot een onderneming, die onderneming, dochteronderneming of holding van die onderneming, en elke dochteronderneming van een holding van die onderneming.

 

5 - GARANTIE, GEBREKEN EN VRIJWARING

 1. Wij garanderen u dat de goederen op het moment van levering geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde binnen Nederland, met dien verstande dat die garantie niet van toepassing is op goederen, specificaties, ontwerpen, logo's, prints, artwork, instructies of andere intellectuele eigendommen die door u of namens u aan DJP - De Hoop worden verstrekt (‘Uw Materialen’).
 2. Wij garanderen u dat de goederen op het moment van levering en gedurende drie maanden daarna vrij zijn van enige materiaalfout als gevolg van gebrekkige materialen of gebrekkig vakmanschap, op voorwaarde dat:
 3. u DJP - De Hoop onmiddellijk alle bijzonderheden verstrekt van een eventueel defect zodra het wordt ontdekt; en
 4. de goederen, naar onze mening, geen overmatige slijtage hebben ondergaan door oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik of opslag, overmatige belasting, onjuiste installatie, en dergelijke.
 5. Onder voorbehoud van het voorgaande, en na herhaaldelijke inspectie van de goederen kunnen wij, naar eigen goeddunken, de gebrekkige goederen herstellen of vervangen, of ze terugnemen en het desbetreffende deel van de Prijs voor de geretourneerde goederen terugbetalen.
 6. Alle impliciete garanties of voorwaarden zijn uitgesloten voor zover dit bij wet is toegestaan. Monsters, illustraties en beschrijvend materiaal gelden slechts bij benadering en worden als leidraad gegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan.
 7. U dient de afleveringsbon en/of eventuele exportdocumenten te ondertekenen en de goederen zo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen drie dagen na aflevering, te keuren. Als u op de leveringsbon vermeldt dat de goederen niet gekeurd zijn en u binnen drie dagen na levering DJP - De Hoop schriftelijk op de hoogte stelt van eventuele gebreken, kunnen wij, na inspectie van de goederen (en als wij ervan overtuigd zijn dat de staat van de goederen na levering niet is verslechterd en als er, bij eventuele waterschade, daarvan op het moment van levering melding gemaakt is op de leveringsbon) naar onze keuze de vastgestelde gebreken herstellen of vervangen, of de goederen terugnemen en het desbetreffende gedeelte van de Prijs van de geretourneerde goederen terugbetalen. Als u DJP - De Hoop niet binnen die termijn in kennis stelt, dan kan u, met inachtneming van artikel 5(b), de goederen niet weigeren en kan DJP - De Hoop niet aansprakelijk gesteld worden voor enig defect of kwaliteitsgebrek.
 8. U verbindt zich ertoe DJP - De Hoop schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade, kosten, lasten, uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische kosten en uitgaven op een volledige vrijwaringsbasis), rechtshandelingen, procedures, vorderingen en eisen waarmee DJP - De Hoop te maken krijgt of die tegen DJP - De Hoop worden ingesteld en die:
 9. direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met een schending van uw verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of opzettelijk verzuim of nalatigheid door u of door een van uw leidinggevenden, werknemers of agenten met betrekking tot de goederen; of
 10. het gevolg zijn van ons redelijk handelen volgens uw instructies (inclusief, zonder beperking, elke claim van een derde partij dat wij intellectuele eigendomsrechten hebben geschonden bij het uitgevoerde werk).

 

6 - LEVERING OF AFHALING

 1. Wij zullen ons redelijkerwijs inspannen om de goederen te leveren zoals vermeld staat in de Offerte of de Bevestiging. In die Offerte of Bevestiging wordt echter slechts een schatting gegeven van de leverings- of afhaaldatum en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of enige schade doordat de goederen niet tegen datum geleverd werden. U kunt de levering na die datum alleen weigeren als:
  • u, na de datum van onze Bevestiging, een schriftelijke kennisgeving met vermelding van een uiterste datum naar DJP - De Hoop heeft gestuurd; en
  • wij die uiterste datum uitdrukkelijk schriftelijk hebben aanvaard.
 2. Wanneer wij goederen bij u afleveren, bent u verantwoordelijk voor het uitladen ervan.
 3. Wanneer u de goederen bij ons afhaalt, bent u verantwoordelijk voor het in- en uitladen ervan.
 4. Als u de goederen niet in ontvangst te neemt of afhaalt in overeenstemming met de Overeenkomst, dient u op verzoek onze opslagkosten en extra vervoerskosten te betalen, net als alle redelijke administratiekosten of andere vorderingen die wij eventueel hebben. Als u de goederen niet binnen een redelijke termijn (niet meer dan dertig dagen) na de oorspronkelijke datum in ontvangst neemt of afhaalt, hebben wij het recht de Overeenkomst te annuleren wegens uw wezenlijke tekortkoming.
 5. U hebt niet het recht om de levering af te wijzen als die afwijkt van de specificatie en die afwijking niet relevant is voor het gebruik of de functionaliteit van de levering of als het gaat om een afwijking in hoeveelheid die binnen 10% van de bestelde hoeveelheid ligt (‘Bereik’) (maar wij zullen de Prijs aanpassen om rekening te houden met de afwijking binnen het Bereik).
 6. Als de levering wordt besteld om in gedeelten bezorgd te worden, vormt elk gedeelte een afzonderlijk contract en geeft de niet-levering van een gedeelte in overeenstemming met deze Voorwaarden (‘Niet-levering van een gedeelte’) u niet het recht om de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Bij Niet-levering van een gedeelte kunt u alleen dat gedeelte beëindigen, op voorwaarde dat DJP - De Hoop een redelijke kans heeft gekregen om de tekortkoming te verhelpen.

 

7 - OVERGANG VAN RISICO EN EIGENDOMSRECHT

 1. De goederen zijn voor uw risico:
  • wanneer u de betrokken goederen in het afhaalvoertuig begint te laten, als u ze afhaalt; of
  • wanneer u de betrokken goederen begint uit te laden op het leveringsadres, als wij verantwoordelijk zijn voor de levering; of
  • vanaf het overeengekomen tijdstip van levering of afhaling als u de levering niet aanvaardt of de goederen niet afhaalt zoals overeengekomen werd.
 2. Het eigendomsrecht op de goederen gaat pas op u over wanneer wij de volledige betaling van de Prijs en alle overige verschuldigde betalingen (hetzij uit hoofde van die bestelling, hetzij uit hoofde van een andere overeenkomst tussen ons of tussen u en een Onderneming van de Groep De Jong Verpakking) hebben ontvangen (‘horizontaal verlengd eigendomsvoorbehoud'). Tot dan behoudt u de goederen als onze zaakwaarnemer, moet u de goederen (en elk nieuw product waarin zij worden verwerkt) duidelijk identificeren als onze eigendom, moet u ze gescheiden houden van uw eigendom en moet u ze naar behoren opslaan en verzekeren. Als de goederen verwerkt, vermengd of gecombineerd worden met andere artikelen (vermenging) die niet aan ons toebehoren, worden wij mede-eigenaar van de nieuwe artikelen op basis van de evenredige waarde van de door ons geleverde goederen in verhouding tot de andere bestanddelen op het tijdstip van de verwerking, vermenging of combinatie.
 3. Wij kunnen eisen dat u de goederen aan DJP - De Hoop levert als u op de vervaldag in gebreke bent met de betaling van de Prijs of andere verschuldigde bedragen of als wij redelijkerwijs geloven dat u niet in staat bent om op de vervaldag de Prijs en andere verschuldigde bedragen te betalen. Als u die betalingen niet uitvoert, mogen wij te allen tijde uw pand of dat van een derde waar de goederen zijn opgeslagen, betreden om de goederen terug te nemen (en voor die doeleinden verleent u DJP - De Hoop, zijn agenten en werknemers een onherroepelijke toestemming om elk pand te betreden waar de goederen zich bevinden).
 4. U mag goederen die onze eigendom blijven, niet in pand of zekerheid geven. Als dat wel doet of beoogt te doen, wordt alles wat u aan DJP - De Hoop verschuldigd bent onmiddellijk opeisbaar en hebben wij het recht onze goederen terug te vorderen overeenkomstig dit artikel.

 

8 - BEËINDIGING

 1. Elk van ons kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving als de ander wezenlijk tekortschiet in de nakoming van een verplichting en die tekortkoming niet kan herstellen of niet herstelt binnen eenentwintig dagen na ontvangst van de kennisgeving daartoe.
 2. Wij kunnen de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als wij redelijkerwijs van mening zijn dat u niet in staat bent om op vervaldag de Prijs of andere verschuldigde bedragen te betalen. In dat geval hebben wij geen verdere verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, dient u alle aan DJP - De Hoop verschuldigde bedragen onmiddellijk aan DJP - De Hoop te betalen vermeerderd met de toepasselijke rente, berekend overeenkomstig artikel 4.
 4. Onverminderd artikel 8(b), heeft de beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, geen invloed op de op het ogenblik van de beëindiging bestaande rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden.

 

9 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor enige aansprakelijkheid die niet bij wet kan worden uitgesloten.
 2. Onder voorbehoud van artikel 5(a) en 9(a), aanvaarden wij geen (directe of indirecte) aansprakelijkheid uit overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief vorderingen wegens nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voortkomend uit of verband houdend met met de uitvoering of voorgenomen uitvoering van de Overeenkomst voor enigerlei: (i) verlies van winst, zaken, inkomsten, kansen, contracten of goodwill; (ii) verwachte besparingen, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van computergegevens; of (iii) indirecte of gevolgschade.
 3. Onder voorbehoud van artikel 9(a) en 9(b) is onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot een gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot €500.000 wanneer wij of onze werknemers of agenten uw eigendom bij het leveren van goederen door nalatigheid beschadigen.
 4. Onder voorbehoud van artikel 5(a), 9(a), 9(b) en 9(c), met betrekking tot elke vordering uit overeenkomst, onrechtmatige daad (inclusief vorderingen voor nalatigheid of schending van wettelijke plichten), onjuiste voorstelling, restitutie of anderszins voortkomend uit of verband houdend met de uitvoering of voorgenomen uitvoering van de Overeenkomst is onze aansprakelijkheid, voor zover maximaal bij wet is toegestaan, in alle gevallen beperkt tot 10% van de Prijs die betaald werd voor de levering die aanleiding geeft tot de vordering.
 5. U erkent dat de bovenstaande bepalingen van dit artikel 9 redelijk zijn en weerspiegeld worden in de Prijs, die hoger zou zijn zonder die bepalingen, en dat u zulk risico zult aanvaarden en/of dienovereenkomstig zult verzekeren.
 6. Geen van ons is aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn respectievelijke verplichtingen jegens de ander als dit niet nakomen te wijten is aan omstandigheden die redelijkerwijs buiten zijn macht liggen, met dien verstande dat dit artikel 9(f) niet van toepassing is op enige verplichting om aan DJP - De Hoop uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde betalingen te doen.

 

10 - NALEVING

 1. Naast uw verplichtingen om de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, dienen u, uw leidinggevenden en uw werknemers zich ertoe te verbinden: de toepasselijke anticorruptiewetgeving na te leven die op u of op DJP - De Hoop van toepassing is (‘Anticorruptie-wetgeving’);
  • niet, direct of indirect, bij particuliere zakelijke transacties of in transacties met de publieke sector, enig financieel of ander voordeel aan te bieden, te beloven of te geven (of overeen te komen dat aan te bieden, te beloven of te geven) met betrekking tot zaken die het onderwerp zijn van deze of enige andere overeenkomst tussen DJP - De Hoop en u, en/of enig voordeel voor DJP - De Hoop te verkrijgen dat in strijd zou zijn met enige Anticorruptiewetgeving;
  • te voldoen aan alle toepasselijke wetten, statuten, regelgevingen en codes betreffende de strijd tegen slavernij en mensenhandel die van tijd tot tijd van kracht zijn en die op u of op DJP - De Hoop van toepassing zijn;
  • ervoor te zorgen dat noch u, noch een van uw hogere leidinggevenden veroordeeld is voor een strafbaar feit in verband met slavernij en mensenhandel, en dat een overheids-, administratieve of regelgevende instantie tegen u of tegen een van uw hogere leidinggevenden nooit een onderzoek of handhavingsprocedure heeft gevoerd in verband met een strafbaar feit of een vermeend strafbaar feit van of in verband met slavernij en mensenhandel;
  • zich – wanneer u handelt in de hoedanigheid van een met DJP - De Hoop verbonden persoon – niet in te laten met praktijken die belastingontduiking en andere vormen van belastingfraude vergemakkelijken krachtens de Nederlandse of buitenlandse fiscale wetten die op u of DJP - De Hoop van toepassing zijn; en
  • geen strafbaar feit te plegen, te vergemakkelijken of te helpen plegen doordat u niet voorkomen hebt dat er handelingen gesteld zijn die belastingontduiking of andere vormen van belastingfraude vergemakkelijken.
 2. Als u kennis krijgt van een schending of vermoedelijke schending van dit artikel 10, dient u DJP - De Hoop hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wij kunnen de uitvoering van de Overeenkomst dan onmiddellijk schorsen door u daarvan in kennis te stellen, in afwachting van een onderzoek naar de schending of vermoedelijke schending. U dient DJP De Hoop bij een dergelijk onderzoek bij te staan, onder meer door DJP - De Hoop toegang te verschaffen tot uw personeel, documenten en systemen.
 3. In aanvulling op onze rechten in artikel 8, kunnen wij, als u, naar onze redelijke mening, in strijd met dit artikel 10 heeft gehandeld, naar eigen goeddunken, na schriftelijke kennisgeving, met onmiddellijke ingang; (i) alle of enige overeenkomsten tussen DJP - De Hoop en u beëindigen; en (ii) de werking van de Overeenkomst schorsen door u daarvan schriftelijk in kennis te stellen.
 4. Elke partij bij de Overeenkomst erkent dat zij optreedt als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die in het kader van deze Overeenkomst worden verwerkt en dat zij haar respectieve verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake gegevensbescherming zullen nakomen. U stemt ermee andere persoonsgegevens aan DJP - De Hoop te verstrekken of anderszins beschikbaar te stellen dan zakelijke contactgegevens (bijvoorbeeld bedrijf, telefoonnummer, functie en e-mailadres). Als persoonsgegevens door een partij in de hoedanigheid van verwerker in verband met deze Overeenkomst worden verwerkt, sluiten de partijen een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst waarin deze verwerking wordt geregeld overeenkomstig artikel 28 van de GDPR. Voor de toepassing van dit artikel betekent ‘Gegevensbeschermingswetgeving’ de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (‘GDPR’) van de EU en hebben de termen ‘verwerkingsverantwoordelijke’, ‘persoonsgegevens’, ‘verwerkt’ en ‘verwerker’ dezelfde betekenis als ze in de Gegevensbeschermingswetgeving hebben.

 

11 - ALGEMEEN

 1. Als voor de verwerving, het vervoer, de opslag of het gebruik van de goederen door u een vergunning of toestemming van een overheid of andere instantie is vereist, dient u die op uw eigen kosten te verkrijgen en op verzoek van DJP - De Hoop aan DJP - De Hoop daarvan bewijs overleggen.
 2. De Overeenkomst verschaft geen voordelen aan derden. Bovendien kunnen, uitgezonderd Ondernemingen van de Groep De Jong Verpakking, personen die geen partij zijn bij de Overeenkomst de naleving van een betaling ervan niet afdwingen.
 3. Elke kennisgeving op grond van de Overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren en te worden betekend door persoonlijke overhandiging of per aangetekende post aan het geregistreerde adres van DJP - De Hoop of van u (naargelang wat van toepassing is). Al zulke kennisgevingen worden geacht ontvangen te zijn:
  • als ze persoonlijk wordt afgegeven, op het moment van de afgifte;
  • in geval van aangetekende zending, 48 uur na de datum van verzending, met dien verstande dat, als de ontvangst op een werkdag vóór 9.00 uur wordt geacht plaats te vinden, de kennisgeving geacht wordt op die dag om 9.00 uur te zijn ontvangen, en als de ontvangst geacht wordt plaats te vinden op een werkdag na 17.00 uur of op een dag die geen werkdag is, de kennisgeving geacht wordt op de volgende werkdag om 9.00 uur te zijn ontvangen.
 4. Elke bepaling van de Overeenkomst is scheidbaar en staat los van de andere bepalingen. Als een deel van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt krachtens een wettelijke bepaling of rechtsregel in een rechtsgebied, heeft dat geen invloed op de rest en blijven alle overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. Als een bepaling van de Overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar blijkt te zijn, maar geldig, wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel van de bepaling geschrapt of gewijzigd zou worden, dan zal die bepaling van toepassing zijn met de wijzigingen die nodig zijn om ze geldig, wettig en afdwingbaar te maken. De ongeldigheid of niet- afdwingbaarheid in het ene rechtsgebied heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid in een ander rechtsgebied. Wij kunnen de Overeenkomst naar eigen goeddunken beëindigen door u minstens zeven (7) dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen, als wij van mening zijn dat zulke schrapping een wezenlijk nadelig effect heeft op de rechten van DJP - De Hoop uit hoofde van de Overeenkomst.
 5. Een verklaring van afstand door DJP - De Hoop van een schending van deze Overeenkomst door u zal geen verklaring van afstand vormen van een latere schending van deze Overeenkomst of van een andere bepaling.
 6. Alle auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, modelrechten, domeinnamen en andere eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten, al dan niet gedeponeerd, op de producten, containers en apparatuur en informatie en knowhow die wij met betrekking tot de goederen verstrekken (‘Intellectuele Eigendomsrechten’) blijven bij ons berusten en u verkrijgt geen enkele aanspraak op zulke Intellectuele Eigendomsrechten. U mag de Intellectuele Eigendomsrechten op de goederen niet kopiëren of nabootsen, of iets doen of nalaten, of een derde partij toestaan om iets te doen of na te laten, dat dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten kan schaden. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke Intellectuele Eigendomsrechten komt aan ons toe. Indien nodig zult u al die rechten overdragen of doen overdragen aan DJP - De Hoop en, indien van toepassing, zult u afstand doen of doen doen van alle morele rechten die daarop betrekking hebben. Op voorwaarde dat u de goederen volledig hebt betaald, verlenen wij u een niet-exclusief, niet sublicentieerbaar recht om de goederen te gebruiken tijdens uw activiteiten in Nederland. Het is onze verantwoordelijkheid om de goederen aan u te leveren. We kunnen hiervoor echter een beroep doen op agenten of onderaannemers.
 7. U mag uw rechten, belangen of verplichtingen onder de Overeenkomst niet afstaan, toewijzen of anderszins overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd).
 8. De Overeenkomst en de inhoud ervan zijn vertrouwelijk en mogen zonder onze toestemming aan niemand bekend worden gemaakt.
 9. Niets in de Overeenkomst is bedoeld om, of wordt geacht, een partnerschap of joint venture tussen de partijen tot stand te brengen, een partij tot agent van een andere partij te maken, of een partij te machtigen verbintenissen aan te gaan voor of namens een andere partij. Elke partij bevestigt dat zij handelt in eigen naam, en niet ten gunste van een andere partij.
 10. Elke verwijzing in de Overeenkomst naar schriftelijke communicatie omvat ook elektronische vormen van communicatie zoals e-mail. Als wij elektronisch met u communiceren, dan wordt die communicatie van kracht zodra ze onze mailbox verlaat. Alle elektronische communicatie van u aan DJP - De Hoop wordt van kracht wanneer ze toekomt in onze mailbox.

 

12 - TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

 1. Op alle door DJP - De Hoop aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Als de andere partij is gevestigd in een land dat deel uitmaakt van de Europese Unie, zullen alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, net als elk ander geschil dat verband houdt met of voortvloeit uit deze overeenkomst, worden beslecht in eerste aanleg door de bevoegde rechtbank van het arrondissement waarin DJP - De Hoop is gevestigd.
 3. Als de andere partij gevestigd is in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Unie, zullen, met uitsluiting van alle rechterlijke bevoegdheid, alle geschillen worden beslecht door een scheidsgerecht bestaande uit drie onafhankelijke scheidsrechters.
 4. Wat de in het vorige lid bedoelde scheidsrechters betreft, wijst elke partij een scheidsrechter aan, terwijl de door de partijen aangewezen scheidsrechters op hun beurt een derde scheidsrechter-voorzitter aanwijzen.

 

Juli 2022